لیست اشعار : وزن دنیا

حامد رضوی زاده

به محمد مختاری و وزن دنیایش

خاک پذیرای تو نیست
زمین جداره‌ی جنون‌آمیزی‌ست
اما تو و فواره‌های کلماتت
در عمق سایه‌ها و روزان محو بودید

تو آنجا 
آرام و محو و از پسِ پرده
در پشت ابرها انگشت می‌گزی
فرود...

مشاهده کامل شعر