ارسال شعر

راهنمای ارسال آثار

شما میتوانید حداکثر سه شعر و در قالب یک فایل وٌرد بارگزاري کنید.
فونت انتخابی B Nazaninو سایز آن 13باشد.
فایل بارگزاري شده با فرمت Docیا Docxباشد. (فرمت PDFقابل قبول نیست.)
پرکردن فیلدهاي ستارهدار اجباريست.
قالب آثار ارسالی آزاد است و در تمامی قالبها اثر پذیرفته میشود.
آثار ارسالی نباید پیش از این در نشریههاي کاغذي و مجازي دیگر منتشر شده باشند.
آثار ارسالی در صورت تایید توسط هیئت دبیران، فقط در وبسایت وزن دنیا منتشر خواهند شد.