بخوانید

Reading

بشنوید

Listening

ببینید

Watching

غواصی در اعماق تباهی و اندوه

دوشنبه 2 آبان 1401
هادی حسینی‌نژاد

نظریه‌ای که درست فهمیده نشد

یکشنبه 21 آذر 1400
میترا فردوسی

می‌گرییم و ادامه می‌دهیم

دوشنبه 8 آذر 1400
آتفه چهارمحالیان

شعر وظیفه نیست اتفاق است

دوشنبه 8 آذر 1400
مائده امینی

بازگشت به آینده

دوشنبه 22 شهریور 1400
فرزام حسینی

شعر رؤیایی‌ست که در بیداری می‌بینم

یکشنبه 31 مرداد 1400
سیدفرزام حسینی

خودبینی مذکر

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
فرزام حسینی

رازورزی در برابر آرمان اجتماعی

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
فرزام حسینی- مائده امینی

حکمت قدیم اندیشه‌ورزی جدید

دوشنبه 4 اسفند 1399
میترا فردوسی

شعر فارسی در سایه‌ی مرگ‌اندیشی و زوال

یکشنبه 3 اسفند 1399
میترا فردوسی