بخوانید

Reading

بشنوید

Listening

ببینید

Watching

از تو نوشتن قدغن

یازده
از تو نوشتن قدغن

آن هجای خونین

شماره ده
آن هجای خونین

کاشف از یاد رفته ها

شماره نهم
کاشف از یاد رفته ها

زمستان است

شماره هشتم
زمستان است

یک دریچه آزادی

شماره هفتم
یک دریچه آزادی

از دوستت دارم

شماره ششم
از دوستت دارم

خطاب به خطاب

شماره پنجم
خطاب به خطاب

در جدال با خاموشی

شماره چهارم
در جدال با خاموشی

سنگی بر گوری

شماره سه
سنگی بر گوری

دیوانه شعر

شماره دو
دیوانه شعر

هست شب

شماره نخست
هست شب