شعرخوانی و صحبت های فریاد شیری درباره وزن دنیا

صحبت‌های فریاد شیری، شاعر، و شعرخوانیِ او در مراسم رونمایی «وزن دنیا» در تهران، «خانه وارطان»