شعرخوانی اندیشه فولادوند

خمیازه های کشدار

سیگار پشت سیگار

شب گوشه ای به ناچار

سیگار پشت سیگار