شعرخوانی حافظ_موسوی


◾️و روزها سیاه بود هنوز برعکس موهای مادرم که دیگر نبود
◾️شعرخوانی #حافظ_موسوی
#وزن_دنیا رسانه‌ی شعر ایران #شعربخوانیم