شعر خوانی صفورا نیری

خداحافظی کرده بودم با آن شهر