من به تنگ آمده ام از همه چیز

سه سال از فقدان استاد شجریان گذشت