بهرام بیضایی از احمد شاملو می گوید

بهرام بیضایی از احمد شاملو می گوید