دلم به بوی تو آغشته است

خاطره شمس لنگرودی از سرودن شعر