شعرخوانی و مصاحبه با چارلز برنستین

شاعر و منتقد آمریکایی، از نسبت شعر کاغذی و گفتار می گوید