رونمایی شماره یک نشریه وزن دنیا

تیزر رونمایی شماره یک نشریه وزن دنیا با اجرای گروه نیوش