نویسمه شه دفتر دله

نویسمه شه دفتر دله
نویسم و
تکون دنه شه سر ه
مه می‌داد!
 

متولد 1350، نور. مجموعه‌های منتشرشده:
«باد در پشت چراغ قرمز»، «منظومه مازیار»و...