با دیگران

ما که در بیداری از هم گریزانیم 
در تعبیر خواب هایمان دنبال چه می گردیم 
بعد از فراموشی خیال ها 
حالا نوبت خواب‌هاست 
تا با دیدن‌شان از دست‌شان بدهیم 
و بعد هی سر بی خواب از بالش برداریم 
ما که همین خواب و خیالیم در بیداری
رسیدن اما از چه از ما دور است
مثل خواب و خیال

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : طاهر اکوانیان
سایر اشعار این شاعر

با رودهای امروز

خواندن ادامه >