کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1334، ایذه، ساکن تهران. مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«لیالیِ لا»، «نشانی‌ها»، «نامه‌ها» و...

فروبارِ عیشِ وِلَرم

فروبارِ عیشِ وِلَرم
تَنانه‌ی سُریدن به نور.
لمسِ لغزانه‌های گرم
هَمْ‌نافِ حلقه‌ی بلور.

خوابا...!
عطرِ انار و هوایِ به آهو،
وَ تا... وَ تا... تا تنفسِ تندِ بو.

و ماه... و ماه... ماهِ مَلّاحِ من،
و تَن... تَنا... تَنانا به تن!
هجا... هجا... هجایِ نزول،
حَظا... حَظا... حَظا به سکرِ سلول!

هی دختر ... دختر!
برو سه‌تارِ مرشدْ بلقیس را بیاور ...

سیدعلی صالحی