در بستر رودی خشک 
زاده شدیم 
هیچ روزی 
روز خدا نبود.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد