کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۸، کرمانشاه، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر‌شده:«‌ریلی برای عبور»،
«گاهی از سکوت بیدار می‌شویم» و...
 

ای آیندگان روزی اگر 

ای آیندگان روزی اگر 
جعبه‌ی سیاه ما را بیابید
در‌خواهید یافت 
ما عشق را و خدا را 
در پستوی خانه نهان کرده بودیم *
این بی‌سببی را بر ما ببخشایید
که تن تازیانه‌خورده
طاقت تیر و تبر نداشت 
بر ما ببخشایید
  که عبث‌های بسیار وکویر
 مرده‌ریگمان بود
روزگاری پنجره گشودیم 
به میمنت عشق وآشتی
اما،
بوی باروت بودو
دیگر هیچ.

قباد حیدر