نور محصور 
    در شيشه‌اي نشکن 
نوراني بود   و 
آميخته به حضورش         هر جا 
و هر کجا       
        که     
        خواب‌ها مي‌درخشند در آن    در بلوري از بيداري 
تا نور                                                                                  محصور‌تر باشد      
               اگر بخواهد
                        بتواند اگر              که باشد.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : هما شاهانی
سایر اشعار این شاعر