وقتی باد به ظاهر وزیده شد

وقتی باد به ظاهر وزیده شد
به ظاهر در کوفت 
                      به ظاهر
در آستان در دیده شدی
و در میعانی آزرده 
                      گریستی.

متولد 1355، شهرکرد.