وقتی باد به ظاهر وزیده شد
به ظاهر در کوفت 
                      به ظاهر
در آستان در دیده شدی
و در میعانی آزرده 
                      گریستی.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مجید مرادی زانیانی
سایر اشعار این شاعر