کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، ایذه (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر شده: «همین دیدن‌ها»، «نرگس فردا»، «الواح شفاهی» و...

گاه

گاه
تنها در چشم است و گاه
در دل است تنها
که زندگی شفای خود بجوید
عکس و داغی که
مادران
به سینه دارند و بفشارند.
 

هرمز علیپور