آشنایی

تنها کلمات تو
تنها دهان تو
تنها دست‌های تو
تنها آرزوهای تو
تنها آغوش تو 
تنها روح تو 
                               درباره‌ی من بودند
چرا که تنها من درباره‌ی تو بودم.

متولد 1348، تهران، ساکن اراک.
مجموعه‌های منتشرشده: «کیلومتر پنج جاده علف»
و «تکبیر آفرینش»