آشنایی

تنها کلمات تو
تنها دهان تو
تنها دست‌های تو
تنها آرزوهای تو
تنها آغوش تو 
تنها روح تو 
                               درباره‌ی من بودند
چرا که تنها من درباره‌ی تو بودم.

کلمات کلیدی : مجله شعر | شعر |

 شاعر : داوود سعیدی
سایر اشعار این شاعر