تمام

و خورشید تابیده‌‌بود 
بر ناممکن
بر سکونت اشیاء
بر سایه‌های بیدار 
خورشید تابیده بود 
بر ما 
و رازگونگی عشق در برابر مرگ 
جاودانگی عشق در برابر مرگ 
خورشید تابیده بود برما 
بر هرچه در ما 
و سایه‌های ما 
تمام بود 
سایه‌های نا‌تمام ما 
تمام بود 
سایه‌های تمام 
جاودانه بود برابر مرگ

متولد ۱۳۶۳، تهران. مجموعه‌های منتشر شده: «و اشتباه می‌کنم»، «درخت سؤال نمی‌کند، می‌افتد»، «رگباد»