چشمانت 
دو سنگماه روشنند
تماشاگران تلخ
تلخ از آن‌گونه 
که رسامان
شوکران رابه تصویر کشیده‌اند 
با ایشان.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : امیر محمدی