کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۳، رودبار، ساکن تهران.

مجموعه‌های منتشرشده: «سطرهای پنهانی»، «شعرهای جمهوری» و...