کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1332، بزنجان کرمان، ساکن تهران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «طلعت منم!»، «اعلام می‌کنم!»

دست نگه دارید‌!

دست نگه دارید‌!
به اداره‌ی احوالات منطقه‌ای دور
درخواست فرستاده‌ام
آن نام که به فرخندگی‌اش باورداشتید
در هزار وسیصدونمی‌دانم چند
پیش از زوال فرخنده‌اش 
به انحطاط خود دامن خواهد زد

فرخنده حاجی زاده