کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1345، مشکینشهر. مجموعههای منتشرشده:

«نخستین اشعار»، «از کنج چندم دایره» و...

اعتراف می‌کنم 

اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم 
که آیا تاک را باید
نوشید یا گاز زد؟
اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم
که بعد از مردن چند نفر باید
به مرگ بگوییم:
«هی آقا پسر! دیگر بس است!»
اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم
در کدام شرایط انقلابی باید 
به سرنیزه بگوییم:
«کنار بکش! الان فصل رقصیدن است!»
...
اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم
امتداد موهای تو را باید 
در کجای اندازه‌ی باد بجوییم
اعتراف می‌کنم 
از تو باید 
نه ماهی درست سخن گفته است 
نه علف 
نه پلیسی که 
در آخرین برجک روی زمین به خواب رفته است 
 

مظاهر شهامت