به فصل برف رسیدم و 
نصیبم نشد 
یک نفس بنشینم زیبا 
بر کاجی در تماشایت 
افتاده‌ام 
بر شیب صخره‌ای و 
هی گوزنی می‌لرزد در دلم 
روی ساق‌های افتادن 
گاهی که می‌جهد آهویی 
آن دورها 
از کنام چشمانت...

 

کلمات کلیدی : وزن دنیا |

 شاعر : هوشنگ رئوف
سایر اشعار این شاعر