کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۷قم، ساکن کرج.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: 
«زنی در ازدحام ثانیه‌ها»

ای هوش بی‌مبالغه

ای هوش بی‌مبالغه
جاری در سلول‌های متبرک
پربار از یاخته‌های شبگیر 
سیّار شده‌ای
تا خون متبرک به التهاب سماع برسد
واز نگاه شرار‌خیزت
تا جعدهای حافظه 
تا رقص‌های کولیان در ویرانه‌های آتش
هی متبادر به امضای زمان
در طعم کوه‌های پر آویشن 
از نخوت گریخته‌ای تا به تبار برسی 
هوش مبارک در تنعم جان

فاطمه‌سادات حسینی