کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶8، مشهد.

شكل پيراهن خيسی

شكل پيراهن خيسی
 كه روی طناب رخت بيفتد، مُردم
بدون دل
بدون حجم
بدون حتا يك كلمه
نور آمد خواست بلندم كند
من روی طناب رخت
 از كمر به‌ دو‌نيم افتاده‌بودم من

بنفشه انصاری