تن از تبر به موج زد

تن از تبر به موج زد

هوای سمّی ریشه‌ای

که در گلو

کبوتر داشت.

 

متولد 1360، اردبیل.