در پس شیشه‌ها

در پس شیشه‌ها

کدام حس مشکوک است

که فکر کاکتوس جوان را هزار راه می‌برد

آه ای فکر بعید!

كه بی‌هوا سمت پنجره مي‌روی

کدام یقین تو را به من بر‌می‌گرداند؟!

و آیا به‌ وقتِ رجوع

چین‌های پوست کنار آمده با تاریکی

با نور عاریه صاف خواهد شد...

متولد 1359، اردبیل. مجموعهی منتشرشده: «مرگ یک دست سفید میپوشد»