در پس شیشه‌ها

کدام حس مشکوک است

که فکر کاکتوس جوان را هزار راه می‌برد

آه ای فکر بعید!

كه بی‌هوا سمت پنجره مي‌روی

کدام یقین تو را به من بر‌می‌گرداند؟!

و آیا به‌ وقتِ رجوع

چین‌های پوست کنار آمده با تاریکی

با نور عاریه صاف خواهد شد...

کلمات کلیدی : شعر | مج | مجله شعر | اردبیل |

 شاعر : ابراهیم عادل‌نیا