کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۶ دامغان، ساکن گرگان.
مجموعه‌های منتشر شده: «به اتفاق بگویید که نیفتد»،«از بام ریخته‌های پرهیز»

ترانه‌ی محال

بگو بگو
تا چند

هیچ مگر
بر این رواق
            این دَر

و پایِ خصم
که می‌دواندم هر روز 
تا...
صاحبش بداند
دیوانه‌ای مرموز
سهم می‌برد از ما

این بوریای فریب
فراموشی...

به چشمی سیاه
می‌گرید
بر طویله‌ی ماران
تا مرگ 
بازوی اطاعتِ من
سر فرود‌آورده 
                 و
مرا ببرد

ابوالقاسم مؤمنی