کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1361، کردکوی.
مجموعه‌های منتشرشده: «همه بودن‌های من»،
«مادرم اقیانوس آرام را به خواهرم داد»

بشارت ویرانی

بشارت ویرانی 
به عشوه‌های ساعتی   که آفتاب گردان است
تا حضورِ تو گنجی باشد
   در آفتاب  
  و ایمان عیب  در جوانه‌های درختِ سیب

ویرانی از کدام طرف می‌آیــد 
پنهانت کنم میانِ معماریِ ذکر و اسلیمیِ انهدام
دلپذیریِ لبخندی که با حضور تو هماهنگ است.

آزاده حسینی