کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، شیراز.
مجموعه های منتشر‌شده: «دفی از پوست ابلیس»،
«شهری که در آن مرگ از آن می‌خوان» و‌...

از قامت واژه، طرح فردا انداخت

از قامت واژه، طرح فردا انداخت
پیراهن کهنه را به دریا انداخت
هر پنجره‌ای گوش‌ به‌ افسانه‌ سپرد
هر کوه، مرا به یاد نیما انداخت
 

ایرج زبردست