کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 21 آذر ۱۳۱۴ در تبریز

ساکن کانادا

از اعضای سابق کانون نویسندگان ایران و رئیس سابق انجمن قلم کانادا

شاعری:

اولین مجموعه شعر او "آهوان باغ" در سال 1341 منتشر شد. مهم‌ترین کتاب او با نام "خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم" در سال 1374 به چاپ رسید. این کتاب در دو بخش "خطاب به پروانه‌ها" (شعرها) و "چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم" (بحثی در شاعری) جریان شعر پست مدرن در ایران را آغاز کرد و به یکی از جریان‌های شعر دهه هفتاد تبدیل شد.

شتاب کردم که آفتاب بیاید

شتاب کردم که آفتاب بیاید 
نیامد 
دویدم از پیِ دیوانه‌ای که گیسوانِ بلوطش را به سِحرِ گرمِ مرمرِ لُمبرهایش می ریخت 
که آفتاب بیاید 
نیامد 
به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند 
که آفتاب بیاید 
نیامد 
چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکمِ روزگارِ خویش دویدم، 
شبانه روز دریدم، دریدم 
که آفتاب بیاید 
نیامد 

چه عهدِ شومِ غریبی! زمانه صاحبِ سگ؛ من سگش 
چو راندم از درِ خانه ز پشت بامِ وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید 
نیامد 
کشیده‌ها به رُخانم زدم به خلوتِ پستو 
چو آمدم به خیابان 
دو گونه را چُنان گدازه‌ی پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید 
نیامد 
اگرچه هق هقم از خواب، خوابِ تلخ برآشفت خوابِ خسته و شیرین بچه‌های جهان را 
ولی گریستن نتوانستم 
نه پیشِ دوست نه در حضور غریبه نه کنجِ خلوتِ خود گریستن نتوانستم 
که آفتاب بیاید 
نیامد 

رضا براهنی