کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، ایلام.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «از زبان زخم‌ها»،
«نام دیگر نیامدن» و...

بچه‌های کار - 1

برای شما 
فقط یک آشغال‌دانی است 
برای من اما 
چاه نفتی است 
که بین من و برادرانم 
به عدالت تقسیم می‌شود

محمدرضا رستم پور