سووجەٚمەٚ ۆ ساجەٚمەٚ

سووجەٚمەٚ ۆ ساجەٚمەٚ
شوو ، کوور ە ماربەٚزا ۆ
مەٚن
ۉا ە دەٚلەٚ ە سووچوو.
 

متولد 1335، نوشهر. مجموعه‌های منتشرشده: «سولاردنی: سروده‌های مازندرانی» و...