دوم به دوم 

دوم به دوم 
ماهی اِنِه آزاد کِمِه 
آزادی گِم هاکرده هین دریو 

متولد 1335، نوشهر. مجموعه‌های منتشرشده: «سولاردنی: سروده‌های مازندرانی» و...