دوم به دوم 
ماهی اِنِه آزاد کِمِه 
آزادی گِم هاکرده هین دریو 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : جلیل قیصری