تقدیم به یک عکس

چه ربطی دارد
پرده ای که کنار کشیده
 با در نیمه باز آن ماشین
پایین پنجره ی نیم بسته؟

چه ربطی
کمر خواب را شکسته
 پنجره ای روشن مانده
 باریکی کوچه
تاریکی ی خودش را بغل کرده
و شاخه ها
تن برهنه ی درخت همسایه را؟

کلمات کلیدی : وزن دنیا |

 شاعر : مریم حسین‌زاده
سایر اشعار این شاعر