نبش قلب

خطر از بیخ گوش جسد گذشت
و زمین
با تنفس مصنوعی
 سوگواریش را پس داد.

عقب رفت سال ها
که شک کرده بود
به حافظه ابرها

اینبار باران
نبش قلبی شد
که برای ما می تپید.

کلمات کلیدی : وزن دنیا |

 شاعر : مریم حسین‌زاده
سایر اشعار این شاعر

تقدیم به یک عکس

خواندن ادامه >