جهان‌بینی فروغ در شعر محمدعلی قاسمی؛


تورات تنهایی منتشر شد

"تورات تنهایی" مجموعه‌ای‌است شامل ۹۷ دوبیتی که توسط نشر مروارید در ۱۰۸ صفحه به چاپ رسیده‌است.

"برای فروغ و جهان بینی او" عبارتی درج‌شده در پیشانی کتاب است، که نشان‌دهنده معرفی اندیشه فروغ فرخزاد در دوبیتی‌هاست و طرح جلد کتاب هم بازتاب‌دهنده همین مسئله است.

شاعر "تورات تنهایی " سعی در مکاشفه‌ای هستی‌شناختی و فلسفی، پیرامون زیست و تفکر شاعرانه فروغ فرخزاد  دارد.
"محمدعلی قاسمی" شاعر و داستان نویس، قالب دوبیتی را فراتر از نگاه کلیشه‌ای به آن ارزیابی می‌کند و بر این اعتقاد است که این قالب ظرفیت ارائه نگاه فلسفی انسان معاصر به جهان و محملی برای بیان دغدغه‌های امروز را دارد.

این کتاب با قیمت 26هزار تومان، قابل خریداری است.

 

از متن کتاب می‌خوانیم؛

از آن پایان در آغاز می‌گفت
از اوج دوری از پرواز می‌گفت

فروغش با زبان بی زبانی

به انسان غربتش را باز می‌گفت

1400/8/17