چهار تکه در مرور سرنوشت اسماعیل شاهرودی

اکنون شما، ای افراد بشر! نام مرا می‌دانید... می‌خواهید چه صفتی درباره‌ی شما به کار برم؟ ای دیوانه‌های زنجیری! این افتخارآمیزترین عنوانی است که الهه‌ی دیوانگی می‌تواند به پیروان خود اعطا کند.

اراسموس-در ستایش دیوانگی