کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۴، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: «رویش» 
«در دهان باد» و ... 
 

در ستایش اخوان

گرچه از زمستان خواند
گرچه با زمستان ماند
اما عیار مردی
                 برای تمام فصول بود
خوی خیامی او
                کاسه‌ی ساقی پر کرد
هیچ را در کف ایهام نهاد

رضا دبیری‌جوان