کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  1355، بوشهر.  مجموعه‌های منتشر شده: 
«زن مخروط سیاه»، «یوسفی که لب نزدم»، «سینیور»