می‌روم تمامم را به تخت بدهم
و کمی کوتاه بیایم از لباس‌هام
و دراز بکشم بر خوابی
 که تخت مرده است!
برمی‌خیزم  از عاقبتم 
و بر پیرنگِ این خواب 
خوب استخاره می‌ریزم
موریانه‌ها  ایش‌ایش می‌خندند!

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : سعید نصاریوسفی
سایر اشعار این شاعر