کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۱، سرپل‌ذهاب.
مجموعه‌های منتشر‌شده: « یی‌داوان هساره» ، «دواره چیوزه دیم» و ...