کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، رشت.

از اتاقی پیاده می‌شوم

از اتاقی پیاده می‌شوم
در هیچ خانه‌ای نیست
از اتوبوسی پیاده می‌شوم
در هیچ خیابانی نیست
از شهری پیاده می‌شوم
در هیچ کشوری...
روزی چند سانتیمتر
کوتاه می‌شوم
به اندازه‌ی آدم‌های معمولی
می‌خندم
به تعداد آدم‌های خاص
ترس برم می‌دارد
منتظرم
رادیو جوان شود
دندان‌هایم را به اردوگاه
بر گردانند
و ساغری‌سازان
طنازانه در من راه برود

همین بخشم
در هیچ بیمارستانی
دکمه‌های پیراهنم را
محکم می‌بندم
و سعی می‌کنم
استکان بزرگ
قند کوچک را
در خودش حل کند
 

مریم فرجی