گذشتند از ما
به پلک برهم‌زدنی/ ابرها
و جاده
این منحنی رقصان و پیچان
با خط ممتد یک‌طرفه‌ش
راه عبورمان نداد...

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : راضیه رضائی