باید به رسمِ  پاییز
خانه‌تکانی کنم
چرا که باران می‌آید
دست‌هایم می‌ریزد
و چیزی از من نمی‌ماند
جز پاره‌دلی
که بوی بادها را به خود گرفته است
تا لحظه‌ها
شعله‌ور  شوند
و ریشه‌هایی
که در اعماق 
از تعفن عشق می‌سوزد
تمام شود

 

کلمات کلیدی : وزن دنیا |

 شاعر : سینا میرزایی
سایر اشعار این شاعر